loading...
2024

  Obchodní podmínky městského rezervačního systému Colosseum provozovaného statutárním městem Děčín, Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV, IČO: 002 61 238, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pro prodej vstupenek, eVstupenek, a dalších služeb a zboží (dále také „produkty“), a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.vstupenkadecin.cz a prostřednictvím prodejních míst provozovatele.


  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku popisují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v návaznosti na kupní smlouvu, uzavíranou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele nebo na jeho smluvních prodejních místech. Internetový obchod je provozován na webové stránce www.vstupenkadecin.cz.

  1.2. Prodávající je Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238, DIČ: CZ00261238, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (též jen „prodávající“).

  1.3. Kupující je fyzická, nebo právnická osoba. Uvede-li kupující v rámci své objednávky vlastní identifikační číslo, pak bere na zřetel, že jej prodávající považuje za osobu právnickou.

  1.4. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami a akceptuje obchodní podmínky pořadatele akce i provozovatele systému a souhlasí s povinností dodržování provozních pokynů pořadatele akce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek jsou platné a řídí se dle data uzavření kupní smlouvy.

  1.6. Vstupenku lze získat tištěnou, ve smluvním prodejním místě provozovatele, nebo jako „eVstupenku“. eVstupenka je vstupenka, kterou kupující obdrží mailem, a to formátu PDF pro vytištění na vlastní tiskárně, nebo předložení ve formě QR kódu na mobilním telefonu, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jeho smluvních prodejců.

  1.7. Pořadatel si vyhrazuje u každé akce právo změny programu, účinkujících, místa konání či termínů. Nákupem vstupenky bere Kupující toto na vědomí.

   

  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě provedení řádného dokončení registrace kupujícího na webové stránce www.vstupenkadecin.cz dojde v rezervačním systému Colosseum k vytvoření uživatelského účtu. Zde kupující může sledovat stav a historii uskutečněných objednávek, spravovat své kontaktní údaje a měnit přístupové heslo.

  2.2. Při registraci v rezervačním systému, při objednávce a při nákupu produktů je kupující povinen uvést pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující v případě, že dojde k jejich změně, povinen aktualizovat.

  2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, v případě, kdy o toto kupující požádá, a v případě, kdy kupující poruší obchodní podmínky nebo poruší povinnosti stanovené kupní smlouvou.

  2.4. Internetový obchod funguje v nepřetržitém provozu. Kupující bere na vědomí, že v případě nutné údržby systému může být provoz přerušen na dobu nezbytně nutnou.


  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Prezentace produktů, které prodávající umístil do prostředí internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající je oprávněn jej měnit.

  3.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o produktech včetně jejich ceny. Ceny jsou uváděny včetně DPH v zákonné sazbě. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

  3.3. Při objednávání a nákupu produktů v internetovém obchodě kupující volí produkty jejich přidáním do nákupního košíku, dále vybírá způsob platby, kterým uhradí kupní cenu produktu, a dále také uvádí údaje o požadovaném způsobu doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (proces dále souhrnně jako „objednávka“).

  3.4. Před potvrzením objednávky a jejím zasláním prodávajícímu kupující může měnit zadané údaje. Údaje uvedené v potvrzené objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo zadanou v procesu tvorby objednávky.

  3.6. Mezi prodávajícím a kupujícím vzniká smluvní vztah ve chvíli, kdy je doručeno potvrzení o přijetí objednávky, které je kupujícímu zasláno elektronicky, a to na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím.


  4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu produktů a náklady spojené s jejich doručením včetně DPH může kupující hradit následovně:
  • při pořízení eVstupenky: online kartou
  • při převzetí vstupenky osobně: platba v hotovosti/kartou na pokladně prodávajícího, platba předem bankovním převodem z bank na území ČR, kartou online
  • při doručení prostřednictvím České pošty: v hotovosti/kartou na dobírku

  4.2. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive dle toho, o jaký konkrétní produkt nákupu se jedná a kdo je přímým organizátorem vybrané akce.

  4.3. Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Při jakémkoliv předání nebo darování vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen u e-vstupenek upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení vrací peníze výlučně přímo tomu, kdo vstupenky koupil.

  4.4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a doručením produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů včetně DPH.

  4.5. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou či stažení eVstupenek jejich správnost a úplnost (zejména název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených Vstupenek je Kupující povinen oznámit ihned v místě nákupu, v případě dodání Vstupenek Poštou nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně nebo emailem, a to na adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

  5.2. Náhrada zaplacené vstupenky se v případě ztráty, odcizení či poškození neposkytuje.

  5.3. Vstupenky a eVstupenky lze vrátit nejpozději 24 h před začátkem konání akce v některém z prodejních míst. Za nejvhodnější místo se považuje prodejní místo, kde Kupující Vstupenku zakoupil.

  5.4. V případě zrušení akce pořadatelem bude Kupující, pokud poskytl kontaktní údaje (email, telefon), neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení akce a postupu vracení vstupného. Provozovatel nenese zodpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Kupujícího na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady a poplatky spojené s typem doručení (Dobírka, poštovné…) se nevrací.

  6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  6.1. V souladu s ustanovením § 7 Zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, může být kupujícímu, kterému byly poskytnuty služby, zasláno obchodní sdělení (ve formě newsletteru) na jeho e-mail. Pro tyto účely dává kupující souhlas (a to ve formě tzv. double opt-in).

  6.2. Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do počítače internetovým prohlížečem na žádost jednotlivých webových stránek. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky byly dříve navštíveny, jestli je něco v košíku nebo jestli je uživatel přihlášen. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek na internetu.

  6.3. Webové stránky www.vstupenkadecin.cz používají následující kategorie Cookies: nezbytné Cookies, analytické a statistické Cookies a reklamní Cookies, přičemž používání analytických a statistických Cookies spolu s reklamními Cookies probíhá po udělení souhlasu kupujícího.

  6.4. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies v počítači nebo jiném obdobném zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.

   

  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  7.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

  7.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  7.3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  7.4. Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24. 5. 2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.

  7.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

   

  V Děčíně dne: 24. 5. 2022

   

  Statutární město Děčín