loading...
2024

  Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR1 (dále „Informace“) – Společní správci Vstupenka Děčín

  1. Kdo je správcem osobních údajů?
  1.1. Statutární město Děčín, příspěvková organizace, IČO: 00261238, se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV (dále „Město“), Městské divadlo Děčín, IČO: 00673692, se sídlem: Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. a Zámek Děčín, IČO: 00078867, se sídlem: Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín I (dále společně „Instituce“) společně stanovily účely a prostředky zpracování osobních údajů diváků při nákupu vstupenek do Institucí prostřednictvím centrálního rezervačního systému provozovaného Městem (Vstupenka Děčín), jsou tedy ve smyslu čl. 26 GDPR společnými správci (dále společně „Správci“).

  1.2. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým Správci nakládají s Vašimi osobními údaji. Správci zpracovávají všechny osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle GDPR, a na to navazujícími právními předpisy.

  1.3. Prosím, vezměte na vědomí, že zakoupit vstupenku či vyplňovat formuláře se svými osobními údaji smějí pouze osoby starší 16 let.

  1.4. Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste Správcům poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

  V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  2. Subjekty údajů – čí osobní údaje a v jakém rozsahu Správce zpracovává?
  2.1 Správci zpracovávají osobní údaje zákazníků, které Správci získali v souvislosti s prodejem vstupenek, a to zejména v rozsahu: Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, v případě registrace také: adresa bydliště, ip adresa a heslo v šifrované podobě);

  3. Proč tyto osobní údaje Správci zpracovávají a co je k tomu opravňuje?
  3.1 Správci zpracovávají osobní údaje uvedené v článku 2.1 zejména z těchto důvodů (účelů):

  3.1.1 Uzavření a plnění smlouvy – tj. rezervace či nákup vstupenek a produktů Institucí, objednávka předplatného, oznámení o zrušení představení či jiných služeb, a to v souladu s článkem 6/1 b GDPR – plnění smlouvy.
  3.1.2 Evidenční a organizační účely, a to na základě článku 6/1 f GDPR – oprávněný zájem. Správci zpracovávají osobní údaje ve svém oprávněném zájmu (vedení databáze subjektů údajů a jejich kontaktních údajů, evidence pohledávek apod.).

  3.1.3 Zajištění zákaznického a technického servisu ze strany Města Institucím, a to na základě článku 6/1 f GDPR – oprávněný zájem. Správci zpracovávají osobní údaje ve svém oprávněném zájmu. Město zajišťuje provoz Vstupenky Děčín (platformy sloužící k prodeji vstupenek do Institucí) a zajišťuje Institucím technický i zákaznický servis. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

  3.1.4. Vstupenky a produkty do Institucí je možné koupit i jiným způsobem, například na pokladně Institucí.

  4. Jak Správci zpracovávají osobní údaje subjektů a komu je můžou poskytnout?
  4.1 Zpracování osobních údajů subjektů údajů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména souvislosti s vyřízením registrace či provedením platby přes platební portál. Osobní údaje jsou zpracovávány:

  4.1.1 Správci, popř. jejich zaměstnanci.

  4.1.3. Společností Perfect System, s.r.o., IČO: 26480981, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, která zajišťuje správu a správnou funkčnost Vstupenky Děčín a která je zpracovatelem a Město s ní má řádně uzavřenou smlouvu o zpracování, která splňuje podmínky GDPR.

  4.1.3 Externími zpracovateli, se kterými Správci spolupracují, a s nimiž mají uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Informace o zpracovatelích naleznete zde.

  4.2 Osobní údaje subjektů údajů mohou být dále poskytnuty:
  4.2.1 Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.).

  4.3 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, nejsou osobní údaje předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU).

  5. Jak dlouho budou Správci uchovávat osobní údaje?
  5.1 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, budou Správci osobní údaje subjektů údajů uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu či oprávněného zájmu Správců, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Správců. Konkrétní informace budou subjektu sděleny na jeho žádost.

  6. Jaká jsou práva subjektů údajů?
  6.1 Subjekt údajů má právo na:

  6.1.1 Zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.

  6.1.2 Výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.

  6.1.3 Omezení zpracování osobních údajů; současně má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.

  6.1.4 Oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Správcům povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.

  6.2 V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Správci při zpracování osobních údajů porušili právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz ) nebo se domáhat soudní ochrany.

  6.3 Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Funkci pověřence vykonává Bc. Jana Prouzová, tel. č. 412 593 407, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Tato informace je platná ke dni 24. 5. 2022

  ___________________________________________

  1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v aktuálním znění.